Strasse C35 bei Henties Bay im Dorob Nationalpark, Namib-Wüste, Namibia