Blick vom Spreetshoogte-Pass, Khomas-Hochland, Namibia